St. John the Baptist Parish 481-1344/ 636-1796
St. Raymund Nonnatus 481-3790
Our Lady of Lourdes Parish 481-4351
Holy Family Parish 481-3434
   
   
   
   
   
   
   

Iskolar ng Bataan